0

قفل دکمه انتخاب نوع عکسبرداری

برای انتخاب نوع عکسبرداری:

  • ضامن قفل دکمه انتخاب نوع عکسبرداری را فشار دهید.
  • گردونه یا دکمه دایره ای و انتخابگر نوع عکسبرداری دوربین را بچرخانید.
  • وقتی  نوع عکسبرداری مورد نظر شما مقابل شاخص سیاه رنگ قرار گرفت، نوع عکسبرداری مورد نظر شما انتخاب شده است. __ 
  • __
ضامن قفل دکمه انتخاب نوع عکسبرداری