0

تطبیق تنظیمات با موضوع عکاسی ( صحنه ) یا ( SCENE )

41

دوربین حـــالـــت هـــایی آمــــاده بـــا نـــام “صــــحنه” را نیز ارائــــه می دهــــد.

در حـــالـــت صــــحنه دوربین بـــه طـــور خـــــودکار تــنــظیــمــات را مـــتناســـب بـــا صــــحنه انتخابی بـهیـنـه می کــنــد. 

 این حالت عکـــاسی خـــلاقـــانـــه را بـــه ســــادگی و در سه قدم :

  1. انــــتخاب حـــــالت
  2. کادر بندی عکـــس
  3. عکــســبــرداری

میــســر میکــنــد.

در صــــــفحات  30 تـــــا 35 تــــــــوضیحات یـشـتـر داده شــده اســـت.

بــــرای مـــشاهـــده صــــحنه انــــتخاب شــــده، حالت کــلیــد  را روی SCENE بچــــرخــــانید و دکــمــه   را فــــــــشــار دهیـــد. بـــرای انتخاب صـــحنه دیــگــر، کــلیــد فــرمــان اصـــلی  را بچـــرخانید.

حالتهای صحنه

 

توجه داشته باشید که در حالت مشاهده زنده و هنگامی که دوربين در حالت قرار دارد نمی‌توان SCENE را تغيير داد.

 

45 تطبیق تنظیمات با صحنه

46 صحنه ها

انواع حالتهای انتخابی در صحنه های دوربین

جلوگیری از تار شدن تصاویر 

هنگام عکاسی در سرعت شاتر آهسته برای جلوگیری از تاری ناشی از لرزش دوربین از سه پایه استفاده کنید. 

41 و 42و 43