0

فهرست مطالب

4

کلید انتخاب چند جهته

کلید انتخاب چند جهته دوربین نیکون دی7200

 

در این راهنما مراحل استفاده از کلید چندجهته با استفاده از نمادهای زیر نشان داده می شود.

حرکت های انتخاب چند جهته  :

چهار کلید بالا، پایین، چپ و راست در کلید چند جهته دوربین نیکون D7200

 

راست    ،  چپ     ، پایین      ، بالا   .  

بین این چهار جهت اصلی چهار جهت فرعی دیگر نیز وجود دارد، و میتوان بصورت مورب نیز حرکت کرد.

کلید چندجهته دوربین نیکون دی7200

 

جابجایی در هشت جهت با استفاده از کلید چند جهته 

با کمک کلید چند جهته دوربین نیکون D7200 در هشت جهت میتوان حرکت کرد و این جهات مختلف در جابجایی سریع نقط و ناحیه فوکوس بسیار موثر است. 

حرکت بصورت مورب بین پایین و راست

حرکت مورب بین راست و پایین در دوربين nikon d7200

رفتن به راست

حرکت به سمت راست نیکون دی7200

حرکت بصورت مورب بین  راست و بالا

کلید بین راست و بالا و حرکت مورب دوربين نیکون دی7200

رفتن به سمت بالا

حرکت به سمت بالا دوربین نیکون D7200

رفتن بصورت مورب بین دو سمت بالا و چپ

کلید بین چپ و بالا و حرکت مورب دوربين نیکون

رفتن به چپ

حرکت به چپ در دوربين نیکون d7200

رفتن بصورت مورب بین دو سمت چپ و پایین

کلید بین چپ و پایین و حرکت مورب دوربين نیکون دی7200

پائین به سمت پایین

حرکت به سمت پایین دوربین نیکون D7200

 

کلید وسط ok برای انتخاب و تایید