0

فهرست مطالب

6

کلید انتخاب حالت عکسبرداری

دوربین حـــالـــت هـــای عکسبرداری ارائه شده زیر را ارائه می دهد، برای انتخاب یک حالت ضامن قفل کلید انتخاب حالت عکسبرداری را فشار دهید و با چرخاندن کلید، حالت مورد نظر خود را در مقابل شاخص قرار دهید. 

6 حالتهای عکسبرداری دوربين نیکون دی7200
روش انتخاب حالت عکسبرداری

                    6 و 7