0

مشاهده و پنهان کردن نشانگرها

برای مشاهده و پنهان کردن نشانگرها در نیکون شما میتوانید از کلید  استفاده کنید. 

مشاهده و پنهان کردن نشانگرها