0

  عکس در حالت‌های خودکار

این بخش نحوه گرفتن عکس در حالت‌ خودکار   را شرح می‌دهد در این حالت ا اکثر تنظیمات توسط دوربین با توجه به شرایط تنظیممی‌شود

30 پخش و مشاهده تصاویر

 31 پخش و مشاهده تصاویر 32  پخش و مشاهده تصاویر 33 پخش و مشاهده تصاویر

34  پخش و مشاهده تصاویر

پخش و مشاهده تصاویر

‌35  پخش و مشاهده تصاویر 36  پخش و مشاهده تصاویر 37  پخش و مشاهده تصاویر 38 پخش و مشاهده تصاویر 39  پخش و مشاهده تصاویر 38 مشاهده و پخش اولیه تصاویر